Начало

„Еко Глоуб” ООД е създадено през 2012 г. с цел консултиране, подготовка и изпълнение на проекти в областта на енергийната ефективност. Вписано е в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за обследване и сертифициране на сгради (Удостоверение № 00362/25.01.2013 г.), както и за обследване на промишлени предприятия (Удостоверение № 00065/25.01.2013 г.).

Сред дейностите попадат:
• изготвянето на оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти;
• изготвяне на сертификати за проектни енергийни характеристики;
• обследване за енергийна ефективност на съществуващи сгради;
• сертифициране на сгради за енергийна ефективност;
• обследване за енергийна ефективност на промишлени системи;
• проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради.

Основни клиенти на „Еко Глоуб“ ООД са компании за добив и производство на инертни материали и производство на асфалт и асфалтови смеси. Сред тях са и предприятия от различни области на производството – шивашки, металургични, химически и др., както и собственици на сгради с различно предназначение – медицински центрове, хотели, дружества с търговска дейност и др.
„Еко Глоуб” ООД участва и като консултант и изпълнител в реализацията на дейности, свързани с обучения и повишаване на професионалната квалификация на служители от държавната администрация по Оперативна програма „Административен капацитет”. Най-големите договори на дружеството са с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Община Радомир, Община Перник и др.
Дружеството притежава и лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО) и Център за информация и професионална ориентация (ЦИПО). ЦПО провежда обучения съгласно ЗПОО и ДОИ и дава възможност за придобиване на професионална квалификация и познания по избраната професия. Основната задача на ЦИПО е да формира ключови фактори за успешна професионална и личностна реализация.
„Еко Глоуб” ООД разполага с необходимия капацитет за изготвяне, отчитане и изпълнение на проекти по програми, финансирани от Европейския съюз и други донорски програми.
В настоящият програмен период 2014-2020 г. „Еко Глоуб” ООД работи по следните оперативни програми: „Иновации и конкурентоспособност”, „Развитие на човешките ресурси”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, Програма за развитие на селските райони и Програмите по европейското териториално сътрудничество.