• адв. Биляна Тончева: Всяка фирма в България би могла да получи европейско финансиране

    Адв. Биляна Тончева е прокурист на “Еко Глоуб” ООД. Консултантското дружество подготвя проекти, съфинансирани от ЕС. Притежава лицензи за енергийно обследване на сгради и промишлени системи. Екипът специалисти подготвя проекти по ОП “Иновации и конкурентоспособност”, ОП “Програма за развитие на селските райони”, ОП “Трансгранично сътрудничество” и ОП “Развитие на човешките ресурси”, включително и провеждане на обучения по ОПАК и др. Дружеството разработва проекти и по схемите на Националния доверителен екофонд.

Comments are closed.