• адв. Биляна Тончева: Всяка фирма в България би могла да получи европейско финансиране

    Адв. Биляна Тончева е прокурист на „Еко Глоуб“ ООД. Консултантското дружество подготвя проекти, съфинансирани от ЕС. Притежава лицензи за енергийно обследване на сгради и промишлени системи. Екипът специалисти подготвя проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Програма за развитие на селските райони“, ОП „Трансгранично сътрудничество“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“, включително и провеждане на обучения по ОПАК и др. Дружеството разработва проекти и по схемите на Националния доверителен екофонд.

Comments are closed.