„Еко глоуб“ ООД е създадена през 2012 година. Компанията се занимава с консултиране, подготовка и изпълнение на европейски проекти, както в частния така и в публичния сектор. Дружеството е вписано в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие на Република България за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради (Удостоверение № 00362 / 27.08.2020г.), както и за обследване на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление (Удостоверие № 00065/25.01.2021г.).

„Еко глоуб“ е лидер в програма „ Иновации и конкурентоспособност“. Дружеството има стотици успешно реализирани проекти във всички сфери на търговския и икономически обмен. Приоритет във времето за дружеството са били клиенти с производствените и строителни фирми. За да отговори на изискванията на новото време и да съобрази възможностите на всички компании да се възползват от безвъзмездно финансиране, „Еко глоуб“ООД  консултира множество компании в областта на търговията, услугите, транспорта, туризма и други.

  • „Еко Глоуб” ООД консултира, подготовя и изпълнява проекти в областта на енергийната ефективност.
  • Дружеството консултирана различни държавни и общински дружества чрез успешното използване на финансови инструменти.
  • Успешно консултирани и реализирани са проекти в редица общински и държавни болници.
demo-attachment-69-circle
Group of people working out business plan in an office

Основни клиенти на „Еко Глоуб“ ООД са компании за добив и производство на инертни материали и производство на асфалт и асфалтови смеси. Сред тях са и предприятия от различни области на производството – шивашки, металургични, химически и други, както и собственици на сгради с различно предназначение – медицински центрове, хотели, дружества с търговска дейност и други.

„Еко Глоуб” ООД участва и като консултант и изпълнител в реализацията на дейности, свързани с обучения и повишаване на професионалната квалификация на служители от държавната администрация по Оперативна програма „Административен капацитет”. Най-големите договори на дружеството са с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Община Радомир, Община Перник и други.

Дружеството притежава и лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО) и Център за информация и професионална ориентация (ЦИПО). ЦПО провежда обучения съгласно ЗПОО и ДОИ и дава възможност за придобиване на професионална квалификация и познания по избраната професия. Основната задача на ЦИПО е да формира ключови фактори за успешна професионална и личностна реализация.

„Еко Глоуб” ООД разполага с необходимия капацитет за изготвяне, отчитане и изпълнение на проекти по програми, финансирани от Европейския съюз и други донорски програми.

Сред дейностите, които екипът консултира са:

  • изготвянето на оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти;
  • изготвяне на сертификати за проектни енергийни характеристики;
  • обследване за енергийна ефективност на съществуващи сгради;
  • сертифициране на сгради за енергийна ефективност;
  • обследване за енергийна ефективност на промишлени системи;
  • проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради.

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ И ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

 

СЕРТИФИКАТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ISO 9001:2008

 

 

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ "ЕКО ГЛОУБ" ООД

 

 

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ "ЕКО ГЛОУБ" ООД