„ЗАВН-ДОБРИЧ” АД – гр. Добрич

„ЗАВН-ДОБРИЧ” АД е наследник на създадения през 1965 г. Завод за високоволтова апаратура. Дружеството разполага с необходимия машинен парк за цялостното изработване, окомплектоване на произвежданите изделия и доставката им до клиента. Основната дейност на „ЗАВН-ДОБРИЧ” АД е производство на електроенергетично оборудване до 35 kV.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0932-C01 по втория краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Подобряване на производствения капацитет на „ЗАВН – Добрич” АД”


„Пролифт” ООД – гр. Пловдив

Предприятието е създадено през 2007 г. с основна дейност производство на асансьори.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0890-C01 по втория краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Повишаване на конкурентоспособността на Пролифт ООД за производство на асансьори”


„Виком” ЕООД – с. Конуш

„Виком” ЕООД е основано през 1992 г. с предмет на дейност „Производство на битови електроуреди”. Производствената листа включва две основни групи – електрически бойлери и битови готварски печки. Асортиментът обхваща цялата гама от обемни и проточни електрически бойлери, както и битови готварски печки на електричен ток и комбинирани (газ и ел. ток). Изделията, произвеждани от „Виком” ЕООД, са под собствени търговски марки, защитени в Патентното ведомство.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0933-C01 по втория краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Подобряване на производствения капацитет на „Виком“ ЕООД”


„ТС” ЕООД – гр. Плевен

Основната дейност на фирма „ТС ЕООД” е производство на бетонови възли, силози, транспортни ленти, бункери шнекове, колички и везни за различни материали, смесители, различни машини и съоръжения за селското стопанство, системи за добавки, пултове за управление и други изделия от ламарина.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0861-C01 по втория краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на ТС ЕООД”


„РОДИНА – ХАСКОВО АД” – гр. Хасково

„Родина-Хасково” АД е създадена през 1947 г. и има дългогодишен опит в производството на машини и съоръжения за хранителната промишленост. Основният предмет на дейност на фирмата е проекто-конструкторска, производствена, монтажна и сервизна дейност в страната и чужбина в областта на хранителната индустрия.

Продукцията на фирмата намира приложение във винарската, пивната, млеко- и месо-преработвателната промишленост, както и в други отрасли, свързани с хранително-вкусовия сектор. Дружеството е носител на 12 Златни отличия от международни панаири, „ЗЛАТЕН ЛЪВ” и World Quality Commitment.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-1029-C01 по втория краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Подобряване на производствения процес на РОДИНА – ХАСКОВО АД”


„ММ СЕРВИЗ” ЕООД – гр. Варна

„ММ СЕРВИЗ” ЕООД е създадена през 1991 година с основна дейност: проектиране, производство, рециклиране, сервизна дейност с машини, хигиенна техника и резервни части за хранително-вкусовата промишленост, най-вече за месопреработвателната индустрия. Фирмата е една от първите в страната, която извършва внос от Германия на специализирана техника за нуждите на месопреработвателния бранш и е официален представител на производители от Германия, Италия, Полша и Испания. Компанията е лидер сред потребителите на националния месопреработвателен пазар, обслужван от бранша на производителите и вносителите на машини и заема водеща роля във формирането на високи критерии в предлагането и обслужването на клиентите.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0909-C01 по втория краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Повишаване на конкурентоспособността на ММ СЕРВИЗ ООД чрез повишаване ефикасността и ефективността на производствения процес”


„ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ” ЕООД – гр. Ловеч

„ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ” ЕООД е регистрирано през 2011 г. с основен предмет на дейност производство на различни видове строителни и инертни материали и изделия от тях.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0066-C01 по първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Увеличаване на производствения капацитет на „ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ” ЕООД“


„Си Жи Груп“ ЕООД – гр. Кърджали

„Си Жи Груп“ ЕООД е създадено през 2008 г. в гр. Кърджали. Основната дейност на дружеството е в областта на производство на готови бетонови смеси и отдаване под наем на съоръжения за производство на готови бетонови смеси.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0114-C01 по първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на „Си Жи Груп“ ЕООД”


„ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД – гр. Пловдив

Основната дейност на „Персенк Инвест“ ООД е свързана с добив и търговия с инертни материали, включително  първична преработка на мрамори за производство на скална маса за пътни и ж.п. основи и на франкции- трошена скална маса за пътни настилки, битумни смеси, бетони и ж.п. настилки.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0097-C01 по първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Увеличаванe на конкурентоспособността и производствения капацитет на „Персенк Инвест“ ООД”


„Кралтрейс“ ООД – гр. Враца

Основната дейност на „Кралтрейс” ООД е преработка на инертни материали и производство на асфалто-бетонови смеси. Продукцията на компанията е използвана при изпълнението на редица строително-ремонтни работи върху пътища от I, II, III и IV клас.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0297-C01 по първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Повишаване конкурентоспособността на „КРАЛТРЕЙС” ООД, посредством закупуване на нова трошачна инсталация и оборудване на собствена лаборатория”


„КИРЯЕВСКА ВАР“ ООД – гр. Видин

„Киряевска вар“ ООД е създадена през 2005 г. с дейност добив на трошен камък, варовик и скални материали за строителството и пътното строителство. В кариерата, която дружеството управлява, се произвеждат различни размери фракциониран камък, които служат за основа на пътища или за производство на бетон, асфалт и други пътни настилки. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0132-C01 по първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Внедряване на нови технологии в КИРЯЕВСКА ВАР ООД“


„ИНПЛАСТ“ ЕООД – гр. Кърджали

„ИНПЛАСТ“ ЕООД е създадено през 2005 г., като първоначално основната дейност е производство и търговия на ПВЦ продукти. По-късно фирмата се специализира в производството на ВПС продукти (продукти от дървонапълнен полимер). Продуктите на „ИНПЛАСТ“ ЕООД са сравнително нови за България и се използват предимно в производството на подови настилки и облицовки за външно приложение. От края на 2013 г. производството на фирмата е насочено изцяло в подови настилки, облицовки и съпътстващите я продукти като скари, лайсни, профили, чела, скоби и други, необходими за цялостното изпълнение на настилката. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0050-C01 по първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Подобряване производствения капацитет на „Инпласт” ЕООД”


„БУЛМЕКС“ ЕООД – с. Бутан

„Булмекс“ ЕООД е основана през 2006 г. с основна дейност: добив, пресяване и промиване на инертен материал; производство на бетон; производство на бетонови изделия.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0188-C01 по първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Повишаване на конкурентоспособността и ресурсната ефективност на Булмекс ЕООД“


„ДИТЕКС-СМ“ ООД – гр. София

„Дитекс-СМ“ ООД е основана през 1996 г. в гр. София. Основният предмет на дейност е производство на текстил и олекотени завивки.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0117-C01 по първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасността в производствения процес на „Дитекс-СМ“ ООД чрез внедряване на нови технологии“


„БЕТТРАН“ АД – гр. Хасково

“Беттран” АД е един от най-големите производители на бетонови и варови разтвори, пясък и трошено-каменни фракции в Хасковска област. Дружеството разполага с модерен бетонов център, каменна и пясъчна кариера, голям автопарк от строителна и специализирана техника.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0051-C01 по първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Подобряване на ефикасността на производствения процес на БЕТТРАН АД чрез внедряване на нови технологии“


„Динас“ АД – гр. Сливен

„Динас“ АД е основана през 1973 г. като единствения в страната завод за производство на силициеви огнеупорни тухли. В края на 90-те години компанията се преориентира в това да развие и модернизира кариерата за добив на кварцит край село Струпец и внедри продуктите си в черната и цветната металургия. От 2004 г. насам започва фирмата започва геологопроучвателни дейности за находища за скалнооблицовъчни материали.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0112-C01 по първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Разнообразяване на асортимента от продукти на Динас АД“


„МЕТАЛ ДЕКОР ЕООД“ – гр. Варна

„МЕТАЛ ДЕКОР“ ЕООД е създадено през 2006 г. в град Варна и е сред водещите производители за България на декорация от метал. Дейността на фирмата включва производство на разнообразна гама ръчно изработени изделия от ковано и вито желязо, подходящи за декорация на дома, градината, офиса, обществени и частни сгради. Дружеството произвежда интериорна и екстериорна украса, както и други аксесоари за дома и градината.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0187-C01 по първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Повишаване на производствения капацитет на „МЕТАЛ ДЕКОР“ ЕООД чрез закупуване и внедряване на металообработващи и металорежещи машини”


„КЕРАМИКА – БУРГАС“ АД – гр. Бургас

„КЕРАМИКА – БУРГАС“ АД е организация извършваща дейности по производство и продажба на строителни материали – глинени блокове за зидария (тухли), бетон, арматурна заготовка, топлоизолационни плоскости от експандиран полистирен.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0296-C01 по първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Увеличаване на производствения капацитет на „Керамика – Бургас“ АД“


„ПРОФИЛ-И ООД“ – гр. Пловдив

„ПРОФИЛ-И ООД“ е регистрирана през 2007 г. с основна дейност проектиране, изработка и монтаж на алуминиеви и PVC конструкции за външно и интериорно остъкляване на жилищни, обществени и промишлени сгради; производство на аксесоари за парапетни системи, мебелни и панаирни конструкции, търговско обзавеждане и интериор; изработка на алуминиеви профили по чертеж или образец на клиента; производство на елементи и възли за мебелната индустрия. Голяма част от продукцията на фирмата в последните няколко години е свързана с проектиране, изработка и монтаж на конструкции и аксесоари за фотоволтаични системи, в това число – производство на фундаменти – за закрепване на наземните конструкции на фотоволтаиците, както и проектиране, изработка и монтаж на стоманени конструкции за изграждане на фотоволтаични съоръжения на паркинги.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ BG16RFOP002-2.001-0068-C01 по първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Наименование на проектно предложение: „Подобряване на конкурентоспособността и ресурсната ефективност на „ПРОФИЛ-И ООД”


„НОУ  ФРЕЙМ  МЕДИЯ“ АД – гр. София

Ноу Фрейм Медия” АД е независима българска телевизионна продуцентска компания, основана през 2009 г. Основният й предмет на дейност е производството на телевизионна продукция, излъчвана в ефира на ТВ7, бТВ, БНТ, NovaTV.

Извършено енергийно обследване.


„ИНЕРТНИ  МАТЕРИАЛИ 2012“ ЕООД – гр. Ямбол

„Инертни материали 2012” ЕООД е регистрирано през 2012 г. с основен предмет на дейност добиване и производство на строителни материали – пясък и чакъл, от находище „Гърла“, гр. Ямбол.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0091-C0001


„АБ  КОЗИРОГ“ АД – гр. Габрово

„АБ Козирог” АД е регистрирано през февруари 2013 г. с основен предмет на дейност производство на асфалтови смеси и добив на инертни материали от находище „Козирог“, гр. Габрово.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0110-C0001.


„ПЪТСТРОЙ“ АД – гр. Силистра

„Пътстрой“ АД е регистрирано през 1998 г., но не е осъществявало дейност до 2012 г. През февруари 2013 г. дружеството стартира дейност с основен предмет на дейност първично претрошаване на инертен материал /камък/ от находище „Поп Кралево“, с. Главан.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0124-C0001.


„ВИВА 200“ ЕООД – гр. София

„Вива 200” ЕООД е регистрирано през март 2013 г. с основен предмет на дейност производство на строителни материали и производство на асфалтови смеси.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0505-C0001.


„ХИДРОМИНЕРАЛ“ ООД – гр. София

Хидроминерал” ООД е регистрирано през август 2006 г. и е специализирано в производството на минерални и скални суровини и нерудни кариерни материали на територията на кариера „Студена” – участък „Благоустройствени строежи”, в близост до с. Студена, община Перник.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0282-C0001.


„РИЛА-ПЪТИЩА“ ООД – гр. Кюстендил

„Рила-Пътища” ООД е регистрирано през април 2013 г. с основен предмет на дейност добив и производство на строителни материали и на асфалтови смеси.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0156-C0001.


„КАТСТРОЙ  13“ ЕООД – с. Катрище, общ. Кюстендил

Катстрой 13“ ЕООД е регистрирано през март 2013 г. с основен предмет на дейност преработка и производство на инертни материали – речен пясък и чакъл, от находище „Катрище“, с. Катрище.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0147-C0001.


„ЗАПРЯНОВ-03“ ООД – гр. Асеновград

Запрянов-03“ ООД е регистрирано през март 2013 г. с основен предмет на дейност добив и производство на строителни материали – пясък и чакъл, от находище „Чайкъра“, гр. Асеновград. 

Извършено енергийно обследване. 


„КОРЕКТБЕТОН“ ЕООД – гр. Пловдив

„Коректбетон“ ЕООД е регистрирано през 2008 г., но не е осъществявало дейност до 2013 г. През май 2013 г. дружеството стартира дейност с основен предмет добив и преработка на инертни материали – филц и пясък чрез преработка на баластра, от землището на с. Ръжево Конаре, обл. Пловдив.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0272-C0001.


„КОТОНС  ИНДУСТРИ  БЪЛГАРИЯ“ АД – гр. Ямбол

„Котонс Индустри България” АД е регистрирано през 1998 г. и е с дългогодишен опит в шивашкото производство на пазара в Европа. Специализирано е в производството на горно дамско и мъжко спортно – грейки, анораци, ски екипи и др.

Извършено енергийно обследване. 


„СЛАВИ“ ООД – гр. Дупница

„Слави” ООД е основано през 2003 година с основен предмет на дейност търговия на едро с хранителни продукти, кафе, бира, минерални води, алкохолни напитки, цигари и други. Дружеството има и допълнителни дейности като транспортна дейност за извършване на международен транспорт на стоки и товари, отдаване под наем на складови площи, подемно-транспортни услуги. Разполага със собствени складови бази в Дупница, Сапарева баня и Рила.  

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0251-C0001.


„БКС-ХРИСТО НАНЕВ“ ЕООД – гр. София

„БКС-Христо Нанев” ЕООД е правоприемник на “БКС-Люлин” ООД. Дружеството запазва през годините основния предмет на дейност, който включва сметосъбиране и сметоизвозване, лятно и зимно улично почистване, озеленяване, авторемонтни дейности и услуги.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0200-C0001.


„БЕТОН  ПОЛИГОН“ ООД – гр. Перник

„Бетон Полигон“ ООД е регистрирано през април 2013 г. с основен предмет на дейност производство на бетови изделия за строителството. Дружеството експлоатира бетонов център.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0155-C0001.


„ДЛВ“ ЕООД – гр. Перник

„ДЛВ” ЕООД е регистрирано с основна дейност товарни превози в страната и чужбина, производство на всякакви видове инертни материали за бетонови и асфалтови смеси, производство на бетон и бетонови смеси, както и извършване на услуги със строителна механизация, текущ ремонт и поддръжка на пътища.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0188-C0001.


„МОНИ  ТЕКС 66“ ООД – гр. Дупница

„Мони Текс 66” ООД е създадено през 2011 г. и осъществява пълен цикъл на производство на комплекти спално бельо, олекотени завивки, възглавници, покривки за маса, пердета и много други. Дружеството извършва и цялостно обзавеждане на хотели, болници, детски градини и ресторанти.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0230-C0001.


„ХЕМУС-М“ АД – гр. Мездра

Хемус-М” АД е собственик на завод, основан в гр. Мездра през 1959 г. Дружеството е специализирано в добива и преработката на скално-облицовъчни материали и изделия от врачански варовик – блокове, облицовъчни плочи и разнокаменни изделия.

Извършено енергийно обследване.


„ЕКВАТОР“ EООД – гр. Бургас

„Екватор” ЕООД е регистрирано през 2000 г. Основният предмет на дейност е търговия на едро и дребно предимно с хранителни стоки. Притежава обекти на територията на Бургас. Друга дейност е международният транспорт.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0479-C0001.


„КЕРАМИК-ГТ“ АД – гр. Генерал Тошево

“Керамик-ГТ” АД е собственик на заводе, създаден през 1969 г. с основен предмет на дейност производство на строителна керамика – глинени блокове за зидария и тухли, чрез изпичане в тунелна пещ.

Извършено енергийно обследване. 


„РИЛА СТРОЙ-7“ ЕООД – гр. София

“Рила Строй-7“ ЕООД е регистрирано през 2002 г. с основен предмет на дейност строително ремонтни дейности. От 2012 г. дружеството каптира същестуващ извор в с. Продановци и получава разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0273-C0001.


„ЕКОИНВЕСТ  АСЕТС“ АД – гр. Варна

„Екоинвест Асетс” АД е създадено през 2007 г. с основен предмет на дейност преработка на твърди битови отпадъци, з което притежава собствена изградена инсталация.

Извършено енергийно обследване. 


„ДЕЛТА ПЪТ“ ЕООД – гр. Ямбол

„Делта Път” ЕООД е регистрирано през юни 2013 г. с основен предмет на дейност добив на неметални материали и суровини,  както и производство на асфалтови смеси.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0263-C0001.


„ВИНС ИН ХОК“ ООД – гр. Шумен

Винс Ин Хок“ ООД е регистрирано през януари 2012 г. с основен предмет на дейност проектантска, инженерингова, търговска и строително-монтажна дейност. В началото на 2013 г. дружеството стартира нова дейност за добив и преработка на инертни материали – трошени скални фракции, от находище „Кралево“, обл. Търговище.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0245-C0001.


„КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – гр. София

„Краностроене Инженеринг” ЕООД произвежда подемни съоръжения и кранове. Основната дейност на компанията е проектиране, изработване, доставка, монтаж и обслужване на различни типове кранове и други подемни съоръжения с различни параметри. Дружеството разполага със производствена и сервизно-ремонтна база за извършване на дейността си, намираща се на територията на гр. София.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0507-C0001.

Официален сайт


ЕТ „ЙОРДАН СТАНОЙКОВ – ДАНИ М“ – гр. Дупница

ЕТ “Йордан Станойков – ДАНИ М е специализирано в производството на конфекция – мъжки и дамски облекла  на ишлеме и др. Регистриран е през 1998 г.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0398-C0001.


„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-КЛИНИКА НОВА“ ЕООД – гр. Варна

„Медицински център-Клиника Нова” ЕООД осъществява специализира доболнична помощ – диагностика, лечение, рехабилитация, профилактични прегледи, експертизи за трудова неработоспособност и други медицински услуги.

Извършено енергийно обследване.


„ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ-ПЛЕВЕН“ – гр. Плевен

Дружеството притежава Вила за гости, изградена в местност „Кайлъка“ в началото на 70-те години на миналия век.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0137-C0001.


„РОДОПСКИ БОРОВЕ“ ЕООД – гр. София

Дружеството притежава сграда в с. Михалково, общ. Девин, част от бивш производствен комплекс на южния край на яз. „Въча”. Построена е през 1986 г, но практически не е функционирала от 1996 година. От края на 2013 г. сградата е в преустройство за хотел.

Извършено енергийно обследване. 


„ЗКИ-ВОЛТА“ ООД – гр. Димитровград

„ЗКИ-ВОЛТА“ ООД предоставя широка гама продукти и услуги на каучуковата промишленост. Дружеството е основано през 2003 г. и разполага с производствена база, разположена на 12 дка в промишлената част на Димитровград.

Извършено енергийно обследване. 

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ № BG161PO003-2.3.02.-0341-C0001.


„ИДЕАЛФЕШЪН“ ООД – гр. Джебел

„Идеалфешън“ ООД е регистрирана през април 2001 г. с основна дейност производство на дамско облекло. Фабриката се намира в гр. Джебел и в нея работят над 190 служители.

Извършено енергийно обследване.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ BG161PO003-2.3.02-0340-C0001.


„МАРИНИ ТРАНСПОРТ“ ООД – гр. Пазарджик

„Марини Транспорт“ ООД е фирма, която извършва вътрешен и международен транспорт, както и спедиторски дейности.

Извършено енергийно обследване.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ BG161PO003-2.3.02-0480-C0001.


„ХМГ АГРО“ ЕООД – гр. Пловдив

„ХМГ АГРО“ ЕООД е дружество, което извършва спомагателна дейност в добива и рекултивация на почви. Фирмата е регистрирана през май 2013 г. със седалище в гр. Пловдив.

Извършено енергийно обследване.

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ BG161PO003-2.3.02-0114-C0001.


„ИНТЕР ТРАНС-99“ ЕООД – гр. София

„Интер Транс-99“ ЕООД е с основен предмет на дейност възстановяване и услуги по управление на отпадъци включващи: отстраняване замърсяване на почви и подземни води на мястото на замърсяването с помощта на механични, химични и биологически методи. Фирмата е регистрирана през април 2013 г. със седалище и адрес на управление в гр. София. 

Извършено енергийно обследване.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ BG161PO003-2.3.02-0187-C0001.


„ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001“ АД – гр. Бургас

„Пътни строежи 2001“ АД е създадено през 1967 г. за изпълнение на пътни обекти в Бургаския регион. Основният предмет на дейност на дружеството е строителство, ремонт и поддържане на пътища. Технологичните етапи са: добив на инертни материали, производство на асфалтови смеси, както и строителство, ремонт и поддържане на пътища.

Извършено енергийно обследване.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ BG161PO003-2.3.02-0375-C0001.


„АС ПРОДУКТ“ ООД – гр. Свищов

„АС ПРОДУКТ“ ООД е регистрирана през февруари 2013 г. с основен предмет на дейност производство на бетон и варови разтвори, търговия и заготовки на строително желязо. Фирмата е със седалище и адрес на управление в гр. Свищов.

Извършено енергийно обследване.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ BG161PO003-2.3.02-0250-C0001.


„ВС-МЕТАЛ КЪМПАНИ“ АД – гр. Луковит

„ВС-Метал Къмпани“ АД е разположена в гр. Луковит и произвежда резервни части за мотокари и електрокари, както и не електрически битови уреди – готварски печки и камини на твърдо гориво. Тя е активен участник на пазара в България, Турция, Гърция, Косово, Румъния, Унгария и Полша.

Извършено енергийно обследване.


„ХЕРМЕС – 87“ ЕООД – гр. София

„Хермес – 87“ ЕООД е със седалище и адрес на управление в гр. София. Регистрирана е през юли 2013 г. с основен предмет на дейност възстановяване и други услуги по управление на отпадъците включващи: отстраняване на замърсяване с помощта на механични методи, специализирани дейности по управление на замърсяванията.

Извършено енергийно обследване.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ BG161PO003-2.3.02-0262-C0001.


„ПСИ – УСМ“ ЕООД – гр. София

„ПСИ – УСМ“ ЕООД е със седалище и адрес на управление в гр. София. Регистрирана е през март 2013 г. с основен предмет на дейност търговия със земеделски, транспортни, пътно-строителни и други машини и съоръжения и др.

Извършено енергийно обследване.


„СТОУН КОМЕРС“ ЕООД – гр. Бургас

„Стоун Комерс“ ЕООД е със седалище и адрес на управление в гр.Бургас. Регистрирана е през юни 2013 г. с основен предмет на дейност добив и производство на инертни материали.

Извършено енергийно обследване.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ BG161PO003-2.3.02-0427-C0001.


„ТЕДА-ММ“ ООД – гр. Ботевград

„Теда-ММ“ ООД е разположена в гр. Ботевград и произвежда термоформовани опаковки от пластмаса за еднократна употреба. Тя е активен участник както на българския пазар, така и на европейския пазар и по-конкретно в Източна Европа.

Извършено енергийно обследване.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ BG161PO003-2.3.02-0136-C0001.


 „МАРИНИ ТРАНСПОРТ“ ООД – гр. Пазарджик

„Марини Транспорт“ ООД е със седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик. Регистрирана е през август 2013 г. с основен предмет на дейност вътрешен и международен транспорт и спедиторски дейности.

Извършено енергийно обследване.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ BG161PO003-2.3.02-0480-C0001.


„КИРОВ“ АД – гр. София

„Киров“ АД е със седалище и адрес на управление в гр. София. Регистрирана е през 2002 г. с основен предмет на дейност – търговия (вътрешна и външна), търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица.

Извършено енергийно обследване.


„ОТВОДНИТЕЛНИ УСЛУГИ“ ЕООД – гр. София

„Отводнителни услуги“ ЕООД е със седалище и адрес на управление в гр. София. Регистрирана е през септември 2013 г. с основен предмет на дейност почистване и поддържане на проводимостта на канализационни и отводнителни проводи и канали.

Извършено енергийно обследване.

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ BG161PO003-2.3.02-0428-C0001.


„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – КЛИНИКА НОВА“ ЕООД – гр. Варна

„Медицински център – Клиника Нова“ ЕООД е разположена в гр. Варна и осъществява специализира доболнична помощ – диагностика, лечение, рехабилитация, профилактични прегледи, експертизи за трудова неработоспособност и други медицински услуги. Тя е активен участник на пазара за медицински услуги в България.

Извършено енергийно обследване.


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТА СОФИЯ“ ООД – гр. Бургас

Медицински център „Света София“ ООД е разположен в гр. Бургас и осъществява специализирана доболнична помощ – диагностика, лечение, рехабилитация, профилактични прегледи, експертизи за трудова неработоспособност и други медицински услуги. Компанията е активен участник на пазара за медицински услуги в България.

Извършено енергийно обследване.


„ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ – ПЛОВДИВ“ ЕООД – гр. Пловдив

„Транспортни услуги – Пловдив“ ЕООД е със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив. Регистрирана е през септември 2013 г. с основен предмет на дейност вътрешен и международен транспорт.

Извършено енергийно обследване.


„НОРД ШИПИНГ“ EООД – гр. София

„Норд Шипинг“ EООД – гр. София е със седалище и адрес на управление в гр. София. Регистрирана е през 1994 г. с основен предмет на дейност търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти.

Извършено енергийно обследване.


„БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ – ПЛОВДИВ“ ЕООД – гр. Пловдив

„Бетонови изделия – Пловдив“ ЕООД е със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив. Регистрирана е през септември 2013 г. с основен предмет на дейност производство на бетонови изделия, външна и вътрешна търговия, търговско посредничество, консултантска дейност.

Извършено енергийно обследване.


„БАТИБАЛЕНО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – гр. София

„Батибалено България“ ЕООД е със седалище и адрес на управление в гр.София. Регистрирана е през юли 2008 г. с основен предмет на дейност производство, дизайн, комерсиализация на вътрешните и външните пазари на конфекция, текстил и трикотаж.

Извършено енергийно обследване.