Три проекта на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Оперативна програма „Административен капацитет“

„Еко Глоуб“ ООД успешно приключи дейностите по осигуряване на информация и публичност на следните проекти на ИА „Автомобилна администрация“:

  • публичност по проект Ν 14-22-27/24.09.2014 г. „Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС“;
  • публичност по проект Ν 14-22-28/01.10.2014 г. „Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността“;
  • публичност по проект Ν 14-32-20/24.09.2014 г. „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

„Еко Глоуб“ ООД притежава и лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО) и Център за информация и професионална ориентация (ЦИПО). ЦПО провежда обучения съгласно ЗПОО и ДОИ и дава възможност за придобиване на професионална квалификация и познания по избраната професия. Основната задача на ЦИПО е да формира ключови фактори за успешна професионална и личностна реализация.

 

 

„Еко Глоуб“ ООД извърши и поредица от обучения на инспекторския състав на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, осъществяващ контрол на автомобилните превози.