Адвокат Биляна Тончева: „Помощ от АПИ за транспортни фирми“

Транспортните дружества ще могат да се възползват от обявена от АПИ процедура за подпомагането им. Условията за допустимост и необходимите документи предтави пред Радио ВИДИН прокуристът на консултантска компания „Еко Глоуб“ ООД, адв. Биляна Тончева

„Транспортни предприятия, които притежават лиценз за превоз на товари могат да получат безвъзмездни средства в изпълнение на Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преходи подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна („Кризисна рамка“). Допустими кандидати са всички предприятия, които са превозвачи, притежаващи лиценз за извършване на превоз на товари по смисъла на Закона за автомобилните превози и развиват своята основна икономическа дейност в сектор Н 49.41 Товарен автомобилен транспорт, съгласно подадените данни към НСИ за 2022 г. за дружества регистрирани преди 01.01.2023г., за дружествата регистрирани след тази дата е необходимо да са си подали информацията към НСИ за 2023г.“

 – А какъв е размера на безвъзмездната помощ и кои са допустимите разходи, за които може да се кандидатства? 

 „Помощта се определя на базата на пропорционално разпределение, съобразено с общия лимит от 50 милиона лева за сектора, като за база се използват платените през 2023 година тол такси, чийто размер е индикатор за обема на извършените превози и оттук ще служи за основа за определяне на размера на държавната помощ. Максималният размер на получените безвъзмездни средства за преодоляване на икономическите последствия по „Кризисната рамка“ на всяко индивидуално заявление за кандидатстване, е до 4 000 000 млн. лева на предприятие. По отношение на допустими разходи – такива са всички разходи за основна дейност, извършени след 01 януари 2023 г. и до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа: – разходи за застраховки Гражданска отговорност, задължителна за всяко едно превозно средство; – разходи за счетоводни услуги; – разходи за юридически услуги; – разходи за наеми (гаражи, офиси, превозни средства и др.); – разходи за горива; – режийни разходи; – разходи за пътни такси; – разходи за възнаграждения на работници, механизми;“

 – А какво трябва да направят транспортните фирми, за да се възползват от тази помощ? 

 „На първо място много важно е да отбележим, че срокът за подаване на документите е 15.04.2024 г. Кандидатства се с подаване на Заявление (по образец) и към него се прилагат“: 

  • Приложение № 2 за деклариране на следните обстоятелства, задължителни за всеки кандидат: за запознаване с условията за кандидатстване и изпълнени условия за допустимост на кандидата; 
  • Приложение № 3 Таблица за платените през 2023 година тол такси 
  • 2 бр., в която се включват единствено разходи, свързани със заплащане на тол такси за календарната 2023 г. В сумите не се включват банкови, такси за използване на бордово устройство, обслужване по договор или други разходи; 
  • Лиценз за извършване на превоз на товари по смисъла на Закона за автомобилните превози; 
  • Отчет за приходите и разходите за 2022 г. за дружества регистрирани преди 01.01.2023г., за дружествата регистрирани след тази дата за 2023 г. 
  • Удостоверение от Националната агенция по (приходите за наличие/липса на задължения на кандидата към държавата и общините;
  • Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин; 
  • Удостоверение от обслужващата банка за банкова сметка, по която ще се изплащат сумите от отпуснатата помощ; 
  • Копие от свидетелствата за регистрация на притежаваните пътни превозни средства, описани в заявлението по ал. 2. 
  • Адвокат Биляна Тончева: „Помощ от АПИ за транспортни фирми“

Comments are closed.