JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)

https://opic.bg/news/uo-na-opik-publikuva-spistsi-na-predlozhenite-za-finansirane-proektni-predlozheniya-po-reda-na-tyakhnoto-klasirane-i-spistsi-s-rezervnite-proektni-predlozheniya-po-reda-na-tyakhnoto-klasirane-po-prots

https://opic.bg/

Управляващият орган на ОПИК публикува актуализирано ръководство за изпълнение на проекти по програмата

УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Министър Лукарски: Очакваме коректно изпълнение и реални резултати от проектите по ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 стартира процедурата за внедряване на иновации в предприятията

УО на ОПИК публикува решение РД-16-1139/23.12.2015 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“