zx1278_2719732

Адв. Биляна Тончева с интервю за Капитал

Един от популярните приоритети за бизнеса по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е този за енергийна и ресурсна ефективност. През февруари завърши публичното обсъждане на документите по процедура „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ с общ бюджет 176 млн. лв. Така че прием на проекти по нея се очаква да бъде обявен през март. За големи предприятия ще има отделна процедура, която е планирана за есента – „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, с общ бюджет близо 97.8 млн. лв.  Предвид предстоящата възможност микро-, малките и средните предприятия могат да проверят дали отговарят на условията и дали техните инвестиционни планове биха могли да получат финансиране по тази схема.

Могат да кандидатстват МСП на минимум 3 години

По процедурата „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ могат да кандидатстват търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица по Закона за кооперациите, които отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия. Те трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на откриване на процедурата. Тези обстоятелства се проверяват служебно чрез справки в Търговския регистър от управляващия орган на програмата, който е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерството на икономиката. Ако обаче кандидатите нямат публикувани финансови отчети за изминалите три години, такива ще им бъдат поискани на етап подписване на договор. Установяването на разминаване между действително и описано в проекта в категорията на кандидата води до отстраняване на проекта.

Внимавайте при свързаните предприятия

Следва да се има предвид и че е недопустимо група от свързани предприятия да подава повече от един проект – последствията са отстраняване на всички проекти на групата. При предстоящата схема вече проектите се подават изцяло по електронен път, така че е необходимо да бъдат  подписани с електронен подпис на представляващия фирмата. Трябва да се обърне внимание, че подписът не трябва да бъде на физическото лице „Иван Петров“, а на представляващия дружеството „Х“ Иван Петров.

Определени производители не са допустими

Кандидатите трябва да имат и код на икономическа дейност в секторите „Добивна промишленост“, „Преработваща промишленост“, „Производство и разпределение на енергия и газообразни горива“, „Доставяне на води, канализационни услуги и управление на отпадъци“ и „Строителство“. Изрично са изключени производителите с кодове от 10.1 до 10.6 („Производство на хранителни продукти“), производителите на захар, кафе и чай, подправки, ферментирали напитки, малц и горски продукти. Доказването на сектора се прави чрез удостоверение от НСИ на база декларираната дейност за предходната 2015 г.

Какво се финансира

Допустими дейности по проекта по процедура „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ са придобиване на машини, съоръжения и оборудване, дълготрайни нематериални активи и разходи за строително-монтажни работи за производствени сгради. Важно е да се посочи, че закупуваните машини не могат да бъдат транспортни средства, които се движат по републиканската пътна мрежа и подлежат на регистрация в КАТ.

Не закъснявайте с енергийния одит

Всички тези дейности по проекта трябва да бъдат включени в нарочно и задължително обследване на енергийната ефективност на предприятието, на чиито препоръки се основава всъщност и целият проект. Обследването се извършва от лице, вписано в публичния регистър към Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), и има за цел да определи количествено и качествено нивото на потребление на енергия преди проекта и промяната, която ще настъпи при реализирането му. Ако обследването не бъде одобрено от АУЕР в указания от програмата срок, целият проект става недопустим. Така че още при обявяването на приема на проекти е добре фирмата да побърза с работата по енергийния одит.   

При подписан договор можете да вземете аванс от 40%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е до 1.5 млн. лв. Веднага след подписване на договора бенефициентът може да иска аванс до 40% от предвидената безвъзмездна помощ, а когато има последващо частично изпълнение – и междинно плащане до 55%. Тези суми се отпускат само срещу банкова гаранция. В бюджета на проекта могат да влязат също разходи за финансов одит до 5 хил. лв. (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездна финансова помощ над 750 хил. евро) и разходи за публичност и визуализация до 3000 лв.

Кой има предимство с допълнителни точки

Една от новостите в новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. са бонус точките за проекти, които приоритизират определени региони и сектори. Проекти с дейности в областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен в Северозападния регион могат да получат допълнително 5 точки при оценката на проекта. Две точки се добавят за фирмите, които имат сертификати за въведена система за управление в предприятието съгласно стандартите ISO 50001, EMAS, ISO 14001 и ISO 9001. Микро-, малки и средни предприятия от сектори с висока енергийна интензивност също се приоритизират. Става въпрос за фирми от химическата промишленост, производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали; производство на хартия.  За тях се добавят още 5 точки. Ако проектът включва пречистване на отпадъчни води или рециклиране на бракувана продукция, както и използване на рециклирани суровини, той ще получи допълнителни 5 точки.

При оценката се класират проекти с минимум 60 точки, като те са разпределени в отделни списъци според категорията на предприятието. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на размера на бюджета за съответната категория предприятия.

Авторът е прокурист на „Еко Глоуб“ ООД, член на БАКЕП

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.

Comments are closed.