1601791788483

Дигитализация на малки и средни предприятия /МСП/

Основна цел на програмата: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани информационни и комуникационни услуги /ИКТ/ Кой може да кандидатства: 

 • Микро, малки или средни предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България;
 • Компании с минимум 3 приключени финансови години (2017, 2018 и 2019 г.) и реализирали нетни приходи от продажби общо за този период в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

  – за микро предприятия ≥ 210 000 лв.
  – за малки предприятия ≥ 750 000 лв.
  – за средни предприятия ≥ 3 000 000 лв.
 • Да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008

Допустими разходи: 

 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, вкл. такива, използващи VR/AR (виртуална/добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) и др. под.;
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, вкл. чрез осигуряване на възможност за персонализиране и адаптиране на продуктите/услугите към нуждите на клиентите; 
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;
 • Създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения или друг вид електронна платформа, осигуряваща наличието на една или повече от следните функционалности:

  a) Електронен каталог;
  б) Онлайн поръчки или резервации, напр. клиентска кошница; 
  в) Онлайн чат;
  г) Онлайн проследяване на поръчките;
  д) Възможност за електронни плащания;
  е) Онлайн формуляри за докладване на дефект, заявка за техническо обслужване или за връщане на стоката.
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.
 • Закупуване на машини, съоръжения и оборудване под формата на ДМА, необходими за работата на ИКТ системите и приложенията, придобити в рамките на проекта; (до 100 000 лв.)

Процент на финансовата помощ: 

 • до 70% от допустимите разходи по проекта;

Размер на финансовата помощ: 

 • Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 50 000 лева
 • Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 391 166 лева

Срокове за кандидатстване: Очакван прием Май-Юли 2020 г.

Tags: No tags

Comments are closed.